Osnovana Fondacija SEVDAH

U registar fondacija FBiH 26.01.2021. godine, pod registarskim brojem 228, osnovana je Fondacija SEVDAH.

Fondacija SEVDAH je kulturna, istraživačka i arhivska organizacija koja se bavi očuvanjem i afirmacijom sevdaha i sevdalinke kao duhovne prepoznatljivosti bosanskohercegovačkog života, te čiji je osnovni cilj njegovanje bosanskohercegovačkog duha u muzičkoj umjetnosti, sa posebnim akcentom na sevdalinku. Posljednjih godina, svjedoci smo brojnosti udruženja građana koja za cilj imaju njegovanje sevdalinke. Svjedoci smo, također, i prilično netemeljitog i nestudioznog pristupa radu kroz ta društva, čija se osnovna djelatnost zasniva na održavanju koncerata i samopromociji. Fondacija SEVDAH okuplja istomišljenike, kreira veliki arhivski fond sačinjen od napisa o sevdalinci, notnih zapisa, tekstova, sjećanja doajena sevdalinke i fotografija iz njihovih privatnih ostavština, potiče na produkciju novih snimaka sevdalinki u interpretacijama vrhunskih izvođača svih generacija, te potiče na pisanje novih publikacija, istraživačkih izvještaja, knjiga i zbirki pjesama, vodeći računa o njihovoj referentnosti. 

Osnovni ciljevi Fondacije su: 

 • atraktivnim programom okupiti u članstvo ljubitelje i prijatelje muzičkih manifestacija i ljubitelje muzike, a posebno sevdalinke  širom svijeta; 
 • očuvanje i afirmacija sevdaha i sevdalinke, kao duhovne prepoznatljivosti bosanskohercegovačkog života; 
 • njegovanje bosanskohercegovačkog duha u muzičkoj umjetnosti, sa posebnim akcentom na sevdalinku;  
 • organizacija manifestacija muzičke kulture, festivala, radionica i koncerata koji bi uz kulturno-zabavni imali i edukativni karakter, te aktivno učešće u istim; 
 • kreiranje digitalne arhivske građe napisa o sevdalinci, zapisa svih do danas poznatih sevdalinki, njihovih snimaka, izvora,  
 • čuvanje uspomene na izvođače, autore i istraživače sevdalinki kroz formiranje svojevrsnih online legata u kojima bi se čuvale ostavštine znamenitih istraživača i interpretatora sevdalinke; 
 • okupljanje svih važnih i eminentnih interpretatora sevdalinke, sa posebnim akcentom na izvođače mlađe generacije, njihovo koncertno i medijsko predstavljanje, kao i snimanje i izdavanje njihovih audio i video materijala, sukladno zakonu; 
 • saradnja sa drugim srodnim fondacijama, udruženjima i donatorima, sponzorima i dobrotvorima u cilju osiguranja materijalnih sredstava za rad Fondacije; 

Neke od djelatnosti Fondacije su: 

 • zalaganje za očuvanje i zaštitu naslijeđenih i novonastalih tonskih, filmskih, scenskih muzičkih djela, sa posebnim akcentom na sevdalinku, nastalih na području Federacije i cijele Bosne i Hercegovine i regije, sukladno Zakonu; 
 • Inicira audio i video produkciju, snimanje i reprodukcija muzičkih zapisa, dokumentarnih filmova, snimanje i produkcija nosača zvuka, štampanjeknjiga, sukladno zakonu; 
 • umnožavanje master kopija CD-a, DVD-a muzičkih i drugih zvučnih zapisa, izdavanje knjiga, te promocija radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti, u skladu sa Zakonom; 
 • Inicira i objavljuje napise o sevdalinci, ranije neobjavljene zbirke bosanskih narodnih pjesama, istraživačke projekte i studije muzikologa, etnomuzikologa i drugih istraživača bosanskohercegovačkog tradicijskog usmenog izričaja, sa posebnim akcentom na mlade istraživače, studente i zaljubljenike; 
 • zalaže se da posebno mjesto u umjetničkom savjetu pripada doajenima sevdalinke, odnosno vokalnim solistima i instrumentalistima koji više od pedeset godina u svom repertoaru njeguju sevdalinku;  
 • inicira objavljivanje publikacija, stručnih biltena, knjiga, brošura, kataloga, pokretanje web stranice, u domenu umjetnosti, kulture, muzike, koncerata, festivala, radi ostvarivanja ciljeva Fondacije, sukladno Zakonu.

Sjedište Fondacije je u Sarajevu, ulica Brčanska br. 15.

Inicijativni odbor:

Damir Galijašević – osnivač i direktor Fondacije

Alma Subašić Omerović – predsjednica Upravnog odbora

Zanin Berbić – zamjenik predsjednice Upravnog odbora

Enisa Hajdarević Šojko – član Upravnog odbora

Enver Šadinlija – član Upravnog odbora